ثامن الائمه - شعبه قوچان - کد 47

  • خراسان رضوی - قوچان - مطهری - بعد از چهارراه اول