شرکت فن ایران

ساخت هواکش های صنعتی و تهویه مطبوع
  • مدیر - محمود توکلی
  • البرز - کرج - جاده قدیم کرج قزوین - کیلومتر 17 - روبروی تهران دشت - خ. گلشکر - کارخانجات صنعتی فن ایران
تصاویر