کارخانه فولادکاران (مخزن)

  • مدیر - یداله خیرآبادی
  • پاکدشت - خاتون آباد اول - جنب ضایعات پارس حدید - ک. بهمن
ارزیابی