دکتر علی اصغر شوشتری مقدم

  • مدیر - علی اصغر شوشتری مقدم
  • تهران - منطقه 7 - نامجو (گرگان) - ایستگاه روشنایی - روبروی داروخانه گلستان - ک.پ : 1614744939
مستقردر :

بیمارستان سپیر - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی