بانک کشاورزی - شعبه بیاض - کد 2071

  • کرمان - انار - بیاض - روبروی مسجد جامع - درجه 4