ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 299

  • فارس - خنج - جاده خنج