بیمارستان قلب تهران - تامین اجتماعی

  • مدیر - علی رضا حاج قاسمی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان مرکز قلب تهران - ک.پ : 1411713138
  • ،