صحرا

  • مدیر - داود مختاری
  • پاکدشت - جاده خاوران - روبروی پمپ بنزین صحرا - مجتع برقی باتریسازی صحرا
ارزیابی