علوم پزشکی مشهد

  • خراسان رضوی - مشهد - دانشگاه - روبروی ساختمان پزشکی - سازمان مرکزی دانشگاه