تهران - دانشکده فنی (پردیس)

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - خ. 16 آذر - دانشگاه تهران - دانشکده فنی - ط. سوم