صنایع جوین (جمکو)

  • مدیر - حسن یکتامقدم
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. سوم - پ. 26 - ک.پ : 1513646611
  • ، ،