بانک ایران زمین - شعبه بندرترکمن - کد 3223

  • گلستان - ترکمن - آزادی - آزادی 24 - نبش لقمانی