علوم پزشکی ارومیه

  • آذربایجان غربی - ارومیه - جهاد
  • ، ،