شرکت شیمبار

  • مدیر - فرامرز محسنی شینی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 21 - پ. 4 - ک.پ : 1516815311
  • ،
ارزیابی