علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بعد از سازمان انرژی اتمی