خوی ترمه

  • مدیر - علی اصغر نژادمحمد
  • آذربایجان شرقی - تبریز - کیلومتر 17
  • ،