تکنوماشین

  • کارگاه شماره 1 - حسن مصطفی زاده
  • تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - فتح 11 - خ. گلبن 4 شرقی - پ. 6
کارگاه شماره 2

ایران - تهران - منطقه 09 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - خ. فتح 5 - پ. 3
ارزیابی