شرکت فنون آزمایشگاهی

واردکننده تجهیزات پزشکی،آزمایشگاهی و صنعتی
  • مدیر - احمد رجبی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. یکم - پ. 25