بانک ملی - شعبه رضوان - کد 873

  • مدیر - آقابزرگ ملکان
  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بین خیابان کمیل و مرتضوی - ک. محمدعلی شاهی - ک.پ : 1354797733
  • ،