منطقه 3 مخابراتی - شهیددرزی

  • تهران - منطقه 15 - شهرک کیان شهر - م. امام رضا
  • ، ،