شرکت خزرترانسفو

  • مدیر - شاهپور نیازی
  • مازندران - بابلسر - نرسیده به دریاکنار