ثامن الائمه - شعبه مرکزی بیرجند - کد 8

  • خراسان جنوبی - بیرجند - سه راه اسدی