ثامن الائمه - شعبه مدرس شمالی - کد 295

  • فارس - لارستان - لار - مدرس شمالی - نبش کوچه امامزاده
  • ،