به سیستم غرب

  • کرمانشاه - کرمانشاه - 22 بهمن - چهارراه نوبهار - 30 متری اول - ش. 68