بانک رفاه کارگران - شعبه بیمارستان مرکز قلب تهران - کد 1232

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - مرکز قلب تهران - ک.پ : 1411713139