ملت - نقشبندی - کد 2018

  • مدیر - آفاق نقشبندی
  • کردستان - بیجار - م. مصدق - خ. شریفی
ارزیابی