نمونه

  • شهریار - جاده شهریار - بعد از سعیدآباد - اول پل خط آهن - جاده حسن آباد
  • ،