منطقه جنوب غرب - خلیج

  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - خ. خلیج - خ. فربت - ک. آفرین
ارزیابی