بیمارستان امام خمینی

  • مدیر - عموزاده
  • فیروزکوه - روبروی منابغ طبیعی
مستقرها :

دکتر صغری خضردوست - متخصص زنان و زایمان
ارزیابی