علوم پزشکی بندرعباس

  • هرمزگان - بندرعباس - بلوار چمران - جنب استانداری ستاد مرکزی