ثامن الائمه - شعبه میدان قیام - کد 197

  • اردبیل - اردبیل - م. قیام - خ. بهشتی