علوم پزشکی تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبريز - گل گشت - روبروی بیمارستان امام رضا - ساختمان مرکزی دانشگاه
  • ،