شرکت آتار درب سلماس

  • مدیر - کاظم رضایی
  • آذربایجان غربی - سلماس - سلماس - شهرک صنعتی سلماس
  • ،