کارخانه بیدستان

  • قزوین - قزوین - جاده قدیم تهران - کیلومتر 10