کارخانه هورطب

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 5 - نرسیده به شرکت یاتاقان بوش