کارخانه هورطب

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 5 - بالاتر از شرکت یاتاقان بوش - صنعت هشتم