کارخانه مهم کار

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 5
ارزیابی