حدیدمفتول

  • مدیر - علی اسدی
  • قزوین - تاکستان - جاده جنب باربری شاهین - کیلومتر 3
کلمات کلیدی :

مفتول

|

مفتول فلزی

ارزیابی