منطقه 16 پستی - کد 51621

  • مدیر - کبری بینقی
  • تهران - منطقه 8 - مدنی (نظام آباد) - روبروی باشگاه دیهیم - پ. 357 - ک.پ : 1636887395
  • ،