ثامن الائمه - شعبه رجایی - کد 268

  • گلستان - گرگان - رجایی - جنب مدرسه مهدیه