دکتر محسن کاظمی مقدم

  • مدیر - محسن کاظمی مقدم
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی دانشکده اقتصاد - پ. 467 - واحد 35 - ک.پ : 1413693147
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان ساسان - بیمارستان
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی