جامع علمی کاربردی - سازمان زندان ها

  • مدیر - خامنه
  • تهران - منطقه 5 - شهر زیبا - خ. کانون - جنب کانون اصلاح و تربیت
  • ،
ارزیابی
پیشنهاد زهرا : پیشنهاد
با سلام <br/>باتوجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان ؛شاغل در سازمان زندانها می باشد وسازمان زندانها فضای سنگین و توام با فشارهای عصبی و روحی می باشد از ریاست محترم درخواست می گردددر کنار آموزش برنامه های تفریحی -فرهنگی و رفاهی نیزبرای دانشجویان فراهم شود تادر کنارآموزش؛ درارتقای سلامت روانی نیز گامی برداشته شود . جادارد از ریاست محترم دانشگاه علمی - کاربردی سازمان زندانها جناب آقای دکتر خامنه و استاد بزرگوار دکتر صرامی و جناب آقای باغبانیان بخاطر برخورد شایسته خود با دانشجویان تشکرو قدردانی نمایم