منطقه 8 مخابراتی - آزادگان

  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. دوم