ثامن الائمه - شعبه مدرس - کد 162

  • کرمانشاه - کرمانشاه - مدرس - بالاتر از پاساژ کیش - روبروی ساختمان ثابتی