شهرداری منطقه 14

  • مدیر - فرهود حمیدی فرهانی
  • تهران - منطقه 14 - نبرد - بعد از چهارراه زمزم - جنب دادگاه خانواده - ک.پ : 1777783193
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 14 - روابط عمومی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - ناحیه 5 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - ناحیه 6 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - واحد اجرای احکام - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 14 - کد 1401 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 14 - کد 1402 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 14 - کد 1403 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 14 - کد 1405 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 14 - کد 1406 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی