ثامن الائمه - دفتر حوزه ارومیه

  • آذربایجان غربی - اروميه - بلوار نبوت - نبش کوی یازدهم
  • ،