بیمارستان کودکان - تامین اجتماعی (مرکز طبی کودکان)

  • مدیر - ربانی
  • تهران - منطقه 6 - آزادی - خ. قریب - جنب بیمارستان امام خمینی
  • ،