ثامن الائمه - شعبه امام رضا - کد 182

  • گلستان - علی آباد - علی آباد کتول - جنب اداره آموزش و پرورش