مجتمع شیمیایی تیراژه رنگ پارس

  • مدیر - قضایی
  • سمنان - گرمسار - شهرک صنعتی - بلوار پژوهش - خ. پژوهش هفتم
  • ،
کلمات کلیدی :

رزین

|

رنگ

|

تینر

|

تینرسازی

|

تینر سازی

ارزیابی