منطقه 3 مخابراتی - الغدیر

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - ایستگاه امیر سلیمانی - خ. مینابی
  • ،