منطقه 4 مخابراتی - کاظمیان

  • تهران - منطقه 5 - شهر زیبا - جاده سولقان - بلوار کوهسار - نرسیده به پاسگاه 162
  • ، ، ،